: 0-2691-5600 | : info@srisawadcapital.co.th | : จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารบริษัท

หน้าแรก / รายละเอียดข่าวสารบริษัท

ข่าวสารบริษัท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2691 5600 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 – 17:00 น  *มาตรการความช่วยเหลือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ