: 0-2691-5600 | : info@srisawadcapital.co.th | : จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

เราจะเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยวิสัยทัศน์

เราจะเป็นสถาบันการเงินที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนค่านิยม

เพื่อบรรทัดฐานในการทำงานแบบมืออาชีพและก่อให้
เกิดความยั่งยืนในการทำงาน บริษัทฯสนับสนุนค่า
นิยมในการทำงานภายใต้แนวทาง


ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation)

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Fast to Change)

ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork)

ความใส่ใจต่อบริการสำหรับลูกค้า (Customer First)

ความมุ่งมั่นในการสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้น (Return to Shareholders)สโลแกน

SCAP เต็มที่กับชีวิตได้ทุกวัน