: 0-2691-5600 | : info@srisawadcapital.co.th | : จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประวัติบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าสิบล้านบาท และในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการเพิ่มทุนทำให้เอสแคป (SCAP) มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 300 ล้านบาท โดยปัจจุบัน SAWAD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือถือหุ้นทั้งสิ้น 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วัตถุประสงค์

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อกับลูกค้ารายย่อยทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยปัจจุบันให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเน้นการให้บริการด้านการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรร้านค้าเป็นหัวใจหลักในการให้บริการ ควบคู่กับความใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนพนักงานเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ภายใต้การบริหารงานจากทีมงานผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรในด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารความเสี่ยง และความชำนาญการในระบบปฏิบัติการสินเชื่อ และด้านบริหารงานขายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมมากกว่า 30 ปี